De Stichting Vrienden van het Cantonspark, hierna te noemen Vrienden van het Cantonspark, verwerkt de door u aan Vrienden van het Cantonspark verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

Doeleinden van gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door Vrienden van het Cantonspark verwerkt ten behoeve van:

  • - het aangaan van een donateurschap en/of voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen of    
    - het uitvoeren van marketingactiviteiten, onder andere met onze partners,
    - u te informeren over en te benaderen voor activiteiten van Vrienden van het Cantonspark en eventuele deelname te registreren
    - verkoop van brochures over het Cantonspark
    - het voldoen aan wettelijke verplichtingen

- Informatie over gegevensverwerking

De Vrienden van het Cantonspark informeert u over de verwerking in beginsel op het moment van het aangaan van een overeenkomst of het aanvaarden van een donatie of begunstiging. Op dat moment vragen wij ook uw toestemming voor de verwerking.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Vrienden van het Cantonspark zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en conform de huidige stand van techniek en geldende standaarden. Alleen bestuursleden voor wie het noodzakelijk is, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Alle bestuursleden hebben een geheimhoudingsplicht.

Uitwisseling van uw persoonsgegevens

Vrienden van het Cantonspark maakt geen gebruik van diverse leveranciers voor de verwerking van persoonsgegevens. Uitsluitend indien Vrienden van het Cantonspark hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Uw rechten als vriend van het Cantonspark

Vrijwilligers, donateurs en andere begunstigers

U kunt bij het secretariaat laten controleren of de door ons geregistreerde persoonsgegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij dit op uw verzoek corrigeren. Wij zullen u vragen zich te legitimeren. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingactiviteiten. U kunt uw bezwaar kenbaar maken aan het secretariaat en u zult dan niet meer door Vrienden van het Cantonspark benaderd worden voor marketingdoeleinden. Indien u uw vrijwilligersactiviteiten, schenkingen of donaties beÃĢindigt, bewaren wij uw gegevens nog 5 jaar i.v.m. de fiscale bewaarplicht. Indien u wilt dat uw gegevens direct verwijderd worden, kunt u dat kenbaar maken bij het secretariaat. Uw verzoeken aan het secretariaat zullen meestal direct maar altijd uiterlijk binnen 4 weken worden behandeld.

Vrijwilligers

U kunt bij het secretariaat laten controleren of de geregistreerde persoonsgegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zal uw contactpersoon dit op uw verzoek corrigeren.

Website

Vrienden van het Cantonspark verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking heeft gesteld.

Wijziging van privacy statement

De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door Vrienden van het Cantonspark en te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.

Contact

Voor vragen over inzage, gebruik, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens met betrekking tot een donatie etc. kunt u contact opnemen met het secretariaat. Voor overige vragen en klachten kunt U zich richten tot het secretariaat via het emailadres: secretariaat@cantonspark.